Công tác đảng

Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Ngày đăng 13/05/2022 | 17:57  | Lượt xem: 131

Sáng ngày 12/5/2022, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức tiếp sóng từ Ban Tuyên giáo Trung ương qua Quận ủy Long Biên cho đảng viên nghe thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Dự Hội nghị tại điểm cầu phường Ngọc Thụy có các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư và các đồng chí trong cấp ủy 37 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nghe đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5, từ ngày 04/5/2022 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định 6 nội dung: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. (2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (4) Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. (5) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (6) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Và tại Hội nghị sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". Thông qua Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới".

Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo chất lượng; kết quả của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 sẽ tiếp tục được Đảng ủy phường tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới toàn thể đảng viên, người dân trên địa bàn để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 (Nguồn: VPĐU)