Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trực thuộc
Ngày đăng 16/03/2018 | 14:54  | Lượt xem: 1021

Xác định được tầm quan trọng của nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát trong Đảng, ngay sau khi Ủy ban kiểm tra Quận ủy triển khai Chuyên đề , Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề tới các đồng chí trong Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các đồng chí cấp ủy chi bộ trực thuộc.

Xác định được tầm quan trọng của nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát trong Đảng, ngay sau khi  Ủy ban kiểm tra Quận ủy triển khai Chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2017 – 2020” và Hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Quận ủy, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề tới các đồng chí trong Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các đồng chí cấp ủy chi bộ trực thuộc. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt Chuyên đề tới đảng viên để nắm vững và chấp hành khi được kiểm tra, giám sát. Ban hành Kế hoạch về thực hiện Chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2017- 2020”; Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ; Cung cấp toàn bộ tài liệu có liên quan như: Chuyên đề, hướng dẫn, các mẫu hồ sơ Kiểm tra, giám sát tới 100% chi bộ trực thuộc để tổ chức thực hiện. Hàng quý, Đảng ủy phường đã tổ chức các hội nghị sơ kết công tác Kiểm tra, giám sát với Bí thư chi bộ, chi ủy viên phụ trách công tác Kiểm tra, giám sát để kịp thời đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp, nghiệp vụ công tác Kiểm tra, giám sát đảng viên. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phân công Ủy viên Ủy ban kiểm tra phụ trách, theo dõi về công tác Kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ; Hướng dẫn 49 chi bộ trực thuộc bổ sung kế hoạch Kiểm tra, giám sát đối với đảng viên năm 2017 và tổ chức thực hiện Kiểm tra, giám sát đảng viên theo đúng hướng dẫn.

Sau một năm thực hiện Chuyên đề về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2017- 2020” tại Đảng bộ phường; công tác Kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc đã từng bước có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, nhất là nhận thức của cấp ủy chi bộ và Bí thư chi bộ. Các cấp ủy chi bộ và đồng chí Bí thư chi bộ đã thực sự quan tâm, coi trọng nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát, không có hiện tượng “giao khoán” cho chi ủy viên phụ trách công tác Kiểm tra, giám sát. Nhằm từng bước đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, các chi bộ đã kịp thời cụ thể hóa các nội dung trong Chuyên đề của Ủy ban kiểm tra Quận ủy và bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy để bổ sung kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2017, coi trọng giám sát chuyên đề và chọn một số nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ để tổ chức giám sát chuyên đề như: thực hiện trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, quy chế dân chủ, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Phương pháp, cách làm bài bản, Quy trình Kiểm tra, giám sát và hồ sơ lưu trữ các cuộc Kiểm tra, giám sát chuyên đề của chi bộ được thực hiện theo đúng hướng dẫn và mẫu biểu theo chuyên đề do Ủy ban kiểm tra Quận ủy triển khai: Trước mỗi cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đều thành lập tổ kiểm tra, hoặc giám sát, hướng dẫn đảng viên viết báo cáo giải trình, tổ chức hội nghị làm việc, thẩm tra xác minh, xây dựng báo cáo kiểm tra, giám sát thông qua hội nghị chi bộ và thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát tới đảng viên. Ý thức, trách nhiệm của mỗi đảng viên sau khi được Kiểm tra, giám sát được nâng lên; ưu điểm được phát huy và những tồn tại hạn chế được nghiêm túc tiếp thu, khắc phục kịp thời; không có đơn thư phản ánh, khiếu nại về công tác Kiểm tra, giám sát cũng như vi phạm của đảng viên góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo 2017 của Đảng ủy cũng như xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Tại hội nghị sơ kết thực hiện CĐ "NCCL, hiệu quả công tác KTGS tại các CB trực thuộc ĐB phường  gđ 2017-2020"

Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc thực hiện giám sát thường xuyên đối với 1.226 lượt đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được phân công; thực hiện nhiệm vụ đảng viên; thực hiện quy chế dân chủ; học tập và viết bài thu hoạch sau khi học Nghị quyết Trung ương  4 khóa XII; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thu nộp đảng phí (tăng 285 lượt đảng viên so với năm 2016). Có 1 chi bộ đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với 2 đảng viên, trong đó kiểm tra 1 đảng viên về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, kiểm tra 1 đảng viên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Có 32 chi bộ đã tổ chức giám sát chuyên đề đối với 36 đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và thực hiện quy chế dân chủ (tăng 9 chi bộ với 11 đảng viên so với năm 2016).

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chuyên đề về công tác Kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Quận ủy, năm 2018 Đảng ủy phường Ngọc Thụy tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, Đảng ủy phường thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác Kiểm tra, giám sát của BCH Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác Kiểm tra, giám sát, tạo ra sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, nhất là đối với những đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu.

Hai là, phát huy hết vai trò tham mưu của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường phải đi sâu, đi sát, nắm chắc tình hình ở các chi bộ; đề xuất kịp thời với Đảng ủy phường các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tácKiểm tra, giám sát; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy chi bộ; tăng cường Kiểm tra, giám sát các chi bộ thực hiện nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, nhất là trách nhiệm của Bí thư chi bộ trong việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện công tác Kiểm tra, giám sát ở chi bộ.

Ba là, Coi trọng nâng cao chất lượng các cuộc Kiểm tra, giám sát ở chi bộ. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch Kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn, với phương châm mở rộng giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm; mỗi chi bộ phải có ít nhất 1 cuộc giám sát chuyên đề. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tăng cường Kiểm tra, giám sát các chi bộ thực hiện nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát để phát huy ưu điểm, nhân rộng điển hình và chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát của chi bộ.