Công tác đảng

Kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng bộ phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 12/11/2018 | 15:51  | Lượt xem: 1221

Xác định được tầm quan trọng của nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát trong Đảng; ngay từ đầu năm 2018, UBKT Đảng ủy đã tập trung xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm đảm bảo rõ nội dung, thời gian thực hiện, đối tượng được kiểm tra hoặc giám sát và triển khai tới các chi bộ kịp thời.

Xác định được tầm quan trọng của nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát trong Đảng; thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, hướng dẫn của UBKT Quận ủy Long Biên, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tình hình thực tế của Đảng bộ phường; ngay từ đầu năm 2018, UBKT Đảng ủy đã tập trung xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm đảm bảo rõ nội dung, thời gian thực hiện, đối tượng được kiểm tra hoặc giám sát và triển khai tới các chi bộ kịp thời, đồng thời hướng dẫn các chi bộ xây dựng và thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018.

Công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, chi bộ quan tâm lãnh đạo, thực hiện; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ; Cung cấp toàn bộ tài liệu có liên quan như: Chuyên đề, hướng dẫn, các mẫu hồ sơ Kiểm tra, giám sát tới 100% chi bộ trực thuộc để tổ chức thực hiện. Hàng quý, Đảng ủy phường đã tổ chức các hội nghị sơ kết công tác Kiểm tra, giám sát với Bí thư chi bộ, chi ủy viên phụ trách công tác Kiểm tra, giám sát để kịp thời đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp, nghiệp vụ công tác Kiểm tra, giám sát đảng viên. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phân công Ủy viên Ủy ban kiểm tra phụ trách, theo dõi về công tác Kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ; Hướng dẫn 50 chi bộ trực thuộc bổ sung kế hoạch Kiểm tra, giám sát đối với đảng viên năm 2018 và tổ chức thực hiện Kiểm tra, giám sát đảng viên theo đúng hướng dẫn.

Một số hoạt động trong công tác KTGS:

Công tác phối hợp giữa thành viên các đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng với cấp ủy chi bộ và đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ được chặt chẽ, cởi mở, dân chủ, đúng quy định. Công tác thẩm tra, xác minh, giải quyết đơn thư và kiểm tra, giám sát chuyên đề của Đảng ủy, Ban thường vụ, UBKT Đảng ủy được coi trọng, khách quan và đúng quy trình. Việc lập và lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát chuyên đề, hồ sơ giải quyết đơn thư được đầy đủ, kịp thời.

50/50 chi bộ đã xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và đảng viên chi bộ; đồng thời đã bám sát kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 để tổ chức thực hiện và cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Việc tổ chức giám sát chuyên đề đối với đảng viên được một số chi bộ thực hiện nghiêm túc, bài bản. Chế độ thông tin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ với Đảng ủy phường hàng quý cơ bản đầy đủ.

Hàng tháng Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường đều bám sát kế hoạch năm đã ban hành để tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, các nội dung kiểm tra, giám sát đều hoàn thành và hoàn vượt số lượng theo kế hoạch năm 2018 đề ra. Đến hết tháng 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2018 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc.

Năm 2018, Đảng ủy, Ban thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã tổ chức 14 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 42 chi bộ và 14 đảng viên, vượt kế hoạch năm 2018 là 15 chi bộ và 06 đảng viên, trong đó: Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy phường đã tổ chức 04 cuộc kiểm tra đối với 08 chi bộ, 02 đảng viên, vượt kế hoạch 3 chi bộ và 01 đảng viên; tổ chức 04 cuộc giám sát chuyên đề đối với 10 chi bộ, 08 đảng viên, vượt kế hoạch  04 chi bộ và 3 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường đã tổ chức 03 cuộc kiểm tra đối với 13 chi bộ, trong đó kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 chi bộ, vượt kế hoạch 04 chi bộ; tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề đối với 11 chi bộ, 07 đảng viên, vượt kế hoạch 02 chi bộ và 01 đảng viên.

Các chi bộ trực thuộc đã tổ chức giám sát thường xuyên bằng hình thức trực tiếp đối với 381 lượt đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện quy chế dân chủ, vệ sinh môi trường. Có 1 chi bộ đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với 1 đảng viên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 47 chi bộ giám sát chuyên đề đối với 73 đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. 47/50 chi bộ đã tổ chức thực hiện hoàn thành 100% nội dung kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018.

Thông qua việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng tại Đảng bộ phường Ngọc Thụy đã giúp các cấp ủy, chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ phường phát huy, nhân rộng những ưu điểm, kịp thời khắc phục nhũng tồn tại chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của từng chi bộ và đảng viên góp phần quan trọng trong việc xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Để chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng tại Đảng bộ phường Ngọc Thụy năm 2019, Đảng ủy phường xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Đảng ủy phường tiếp tục quán triệt Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác Kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương về quy định giám sát trong Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT các cấp; Chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Long Biên về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2017 – 2020” tới chi bộ.

Hai là: Bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy, hướng dẫn của UBKT Quận ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2019 của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng đối với chi bộ, cấp ủy chi bộ và đảng viên là cấp ủy viên và người đứng đầu, đồng thời chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và chỉ đạo chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2019 đối với chi bộ, cấp ủy chi bộ và đảng viên là người đứng đầu, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và đảng viên chi bộ phù hợp với nhiệm vụ được phân công của từng đồng chí gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc của Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại từng cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, nhất là chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên.

Ba là: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và nghiệp vụ kiểm tra, giám sát đảng viên; cung cấp đủ mẫu hồ sơ kiểm tra, giám sát; tham mưu với Đảng ủy phường tổ chức các hội nghị sơ kết quý, 6 tháng, một năm về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng của Đảng bộ phường.