Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát 9 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 07/10/2019 | 10:57  | Lượt xem: 683

9 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát đã của Đảng ủy phường Ngọc Thụy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát nên đã có nhiều nội dung vượt kế hoạch năm 2019 đề ra. Qua đó giúp Đảng ủy nắm vững công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, phát huy được tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, hướng dẫn của UBKT Quận ủy Long Biên, chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tình hình thực tế của Đảng bộ phường, công tác kiểm tra giám sát tiếp tục được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, chi bộ quan tâm lãnh đạo, thực hiện.

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy phường

Ngay từ cuối năm 2018, Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tập trung xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2019 theo từng tháng và được triển khai tới các chi bộ kịp thời, đồng thời hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường hàng tháng luôn bám sát kế hoạch và tình hình thực tế của đảng bộ; các nội dung kiểm tra, giám sát đều đạt và vượt số lượng theo kế hoạch năm 2019 đề ra.

Đối với công tác kiểm tra: Đảng ủy đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra đối với 5 chi bộ (tăng 01 chi bộ so với kế hoạch năm 2019, tăng 01 chi bộ so với cùng kỳ năm 2018), về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2018 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình 01-CTr/QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức 01 cuộc Kiểm tra đối với 03/02 chi bộ  về Công tác lãnh đạo, thực hiện công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Đối với công tác giám sát: Đảng ủy phường đã tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề đối với 08/06 chi bộ và 06/04 đảng viên (tăng 02 chi bộ, 02 đảng viên so với kế hoạch năm 2019; tăng 01 cuộc, 02 chi bộ so với cùng kỳ năm 2018), về Công lãnh đạo xây dựng tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố năm 2019; về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh”; về Công lãnh đạo, thực hiện Giải phóng mặt Bằng. Ban thường vụ tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề đối với 05 chi bộ (tăng 01 chi bộ so với kế hoạch năm 2019), về việc lãnh đạo hoạt động của tổ dân vận, Quy chế dân chủ; về lãnh đạo, quản lý nhà văn hóa tổ dân phố năm 2019.

Kết quả kiểm tra, giám sát và công tác tham mưu của UBKT Đảng ủy: Đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra đối với 08/04 chi bộ và 01 đảng viên (tăng 04 chi bộ so với kế hoạch năm 2019),  về thu, nộp đảng phí năm 2018; về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; 01 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với 01 đảng viên. Tiến hành 03 cuộc giám sát chuyên đề đối với 10/06 chi bộ và 03/02 đảng viên (tăng 04 chi bộ, 01 đảng viên so với kế hoạch năm 2019), về việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; việc thực hiện chuyên đề “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2017 - 2020”;  về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường năm 2019. Tham mưu với Đảng ủy phường thẩm định kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và chi bộ năm 2019. Ban hành biểu mẫu hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 và mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát. Tham mưu với Đảng ủy phường và tổ chức rà soát, hướng dẫn một số chi bộ xây dựng lại kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019; tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường giai đoạn 2017- 2020 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS tại các chi bộ trực thuộc

Kết quả giải quyết đơn thư: UBKT Đảng ủy phường đã tổ chức giải quyết 02 đơn tố cáo của công dân đối với đảng viên; đã giải quyết xong 01 đơn, hiện còn 01 đơn đang trong thời gian giải quyết.

Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Việc tổ chức giám sát chuyên đề đối với đảng viên được một số chi bộ thực hiện nghiêm túc, bài bản. Có chi bộ quan tâm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên. Chế độ thông tin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ với Đảng ủy phường hàng quý cơ bản đầy đủ, đúng mẫu. Nhận thức của đảng viên trong việc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, không còn e ngại mỗi khi kiểm tra, giám sát. Cụ thể: đã giám sát thường xuyên đối với 186 đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ đảng viên; thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, chỉ thị 05-CT/TW và thu nộp đảng phí. Giám sát chuyên đề đối với 43 đảng viên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện QCDC. 03 chi bộ đã kiểm tra chuyên đề đối với 06 đảng viên về thực hiện quy chế hoạt động, chế độ sinh hoạt, nghe thời sự, học tập nghị quyết, đóng đảng phí.

Nhìn chung công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng ủy, các chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát nên đã có nhiều nội dung vượt kế hoạch năm 2019 đề ra. Sau kiểm tra giám sát, Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy phường đã ban hành kết luận chỉ ra những ưu điểm, tồn tại hạn chế, định hướng giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới đối với từng chi bộ. Kết quả trên đã giúp Đảng ủy nắm vững công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; kịp thời biểu dương những đơn vị, cá nhân tiêu biểu; đồng thời phát hiện, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm, góp phần làm trong sạch đội ngũ đảng viên; đặc biệt phát huy được tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Để công tác kiểm tra, giám sát thực sự thiết thực, khoa học và hiệu quả, là công cụ hữu hiệu góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, UBKT Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra giám sát 3 tháng cuối năm với 5 nhiệm vụ trọng tâm:

          - Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ phường lần thứ XXII - nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện chuyên đề “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở giai đoạn 2017 – 2020” tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

-  Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề theo kế hoạch đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2019 trước 15/11/2019.

-  Tăng cường công tác giám sát thường xuyên về thực hiện kế hoạch tu dưỡng của đảng viên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020./.

 (Nguồn: UBKT ĐU phường)