Công tác đảng

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ phường Ngọc Thụy 9 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 10/10/2019 | 15:41  | Lượt xem: 326

Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 9 tháng đầu năm đã được phường Ngọc Thụy triển khai thực hiện tốt, phát huy được sức mạnh của nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đây sẽ là điểm tựa để cán bộ và nhân dân phường Ngọc Thụy phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế xã hội năm 2019 của địa phương.

9 tháng đầu năm 2019 việc thực hiện QCDC tiếp tục được Đảng uỷ, chính quyền phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở được triển khai thực hiện có hiệu quả. Sáu quy chế thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, trong đó công tác tuyên truyền, quán triệt tiếp tục được thực hiện, giúp người dân, tổ chức ngày càng hiểu rõ, hiểu sâu về thực hiện dân chủ; mặt khác góp phần minh bạch các thủ tục hành chính, các quy định của Nhà nước. Đơn thư khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, vấn đề mất dân chủ xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua.

Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của cấp ủy, chính quyềnđược quan tâm: Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Vai trò của Tổ dân vận ở Tổ dân phố trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở”. Chỉ đạo Ban thường trực UB Mặt trận Tổ quốc, Ban thường vụ các đoàn thể chính trị xã hội phường triển khai việc giám sát quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, mỗi đoàn thể chính trị xã hội trực tiếp phụ trách việc giám sát đối với 01 đến 2 quy chế dân chủ do quận ban hành, khi phát hiện các sai phạm có trách nhiệm thông báo Ủy ban nhân phường để có biện pháp xử lý, giải quyết.

Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở phường: tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tốt các nhiệm vụ: Rà soát bổ sung quy chế hoạt động; kiện toàn và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo. Xây dựng chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019; Duy trì sơ kết quý, 6 tháng về thực hiện Quy chế dân chủ. Chỉ đạo UBND ban hành kế hoạch và tổ chức 01 hội nghị đối thoại với nhân dân phường về công tác Cải cách hành chính trong tháng 7/2019 với sự tham dự của 125 người. Tham mưu Đảng ủy phường ban hành quyết định, kế hoạch, hướng dẫn đề cương báo cáo giải trình giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở và hoạt động của tổ dân vận năm 2019 đối với 3 chi bộ. Tham mưu Đảng ủy phường ban hành Kế hoạch và tổ chức hội nghị đối thoại xong trong tháng 8/2019 về  “Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Ngọc Thụy năm 2019 theo Quyết định số 6525-QĐ/TU, Quyết định số 2200-QĐ/TU.

Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường được thực hiện theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy và ngành dọc cấp trên. 9 tháng đầu năm 2019, MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội phường đã tổ chức 05 cuộc giám sát về quản lý đất công, quản lý nghĩa trang, thu hoa lợi công sản, thực hiện quy chế dân chủ, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các trường công lập và các dự án đầu tư trên địa bàn phường. Mặt khác, MTTQ và các đoàn thể phường tích cực giám sát việc thực hiện của phường đối với 6 QCDC do quận ban hành; phối hợp tổ chức 01 hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ VIII - HĐND phường với sự tham gia của 45 người. Ban thường trực UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường đã đóng góp ý kiến vào 09 dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy phường. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân và tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chủ đề “Hành động Vì một Long Biên xanh – sạch – Đẹp – Văn minh” trên địa bàn phường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, từng đoàn thể; trực tiếp tham gia tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành trật tự văn minh đô thị, giải phóng mặt bằng đối với 5 dự án chuyển tiếp từ năm 2018 trên địa bàn phường và góp ý với lãnh đạo UBND phường về giải quyết những vấn đề dân sinh, bức xúc trên địa bàn, những ý kiến kiến nghị của cử tri.

Trong thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở: công tác tuyên tuyền được quan tâm chỉ đạo, đã tuyên truyền trên hệ thống đài tuyền thanh phường 30 lượt bài, 20 lượt tin, 158 lượt thông báo; cập nhật lên cổng thông tin điện tử phường 03 nội dung về thực hiện quy chế dân chủ, nhất là các văn bản mới ban hành; các văn bản về trình tự cấp giấy phép xây dựng; Công tác giải phóng mặt bằng; Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hộ kinh doanh cá thể; Quy chế dân chủ về vệ sinh môi trường; Kết quả vận động nhân dân ủng hộ các khoản quỹ như: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Quỹ “Vì người nghèo”; Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi’....

Việc thực hiện công khai theo điều 5- Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11 được Ủy ban nhân dân phường thực hiện nghiêm túc và thường xuyên: Những việc phải công khai để nhân dân biết đã được thực hiện đầy đủ. Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động giám sát, thường xuyên giám sát đối với chủ đầu tư và các đơn vị phối hợp trong việc thi công 24 công trình trên địa bàn phường và 26 tổ dân phố, qua giám sát tại từng công trình đã kịp thời đề nghị với đơn vị thi công đảm bảo an toàn trong thi công, không làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân.

9 tháng đầu năm 2019, UBND phường đã tiếp nhận tại bộ phận một cửa phường 3723 hồ sơ; đã giải quyết xong trả công dân 3682 hồ sơ; còn 41 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết. Không có hồ sơ chậm muộn. Tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tiếp nhận và giải quyết 1257 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 1252 hồ sơ, còn 05 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết. Triển khai áp dụng thực hiện 14 quy trình thực hiện công việc nội bộ chung cấp phường, định kỳ đánh giá tình hình thực hiện các quy trình nội bộ theo chỉ đạo của quận.

Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường duy trì nghiêm túc việc trực tiếp công dân vào sáng thứ hai hàng tuần; chỉ đạo công chức tư pháp, tổ tiếp công dân phường trực tiếp công dân từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần với tổng số 163 buổi, đã tiếp nhận 34 đơn, giải quyết: 28/34 đơn đạt 82,35%. 06 đơn thư còn lại đang trong thời hạn giải quyết.

Kết quả thực hiện cụ thể đối với từng quy chế dân chủ: Trên địa bàn phường có 328/328  hộ xây dựng đều có giấy phép và đã niêm yết giấy phép tại chân công trình, đạt 100%.  Xử phạt 10 trường hợp vi phạm về TTATGT – TTĐT với số tiền 27.750.000 đồng. Công khai 88/88 phương án (mỗi phương án công khai 02 lần: phương án dự thảo, phương án phê duyệt). Công khai 154/154 lượt đối với các hộ có đơn tạm nghỉ kinh doanh. Thu thuế xây dựng 231 hộ tư nhân được 2.223.000.000 đồng. Niêm yết công khai 13/13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy đăng ký quyền sử dụng đất; Công khai và xử phạt 08 cơ sở vi phạm về môi trường với số tiền là 4.500.000 đ.

Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập: Trách nhiệm người đứng đầu luôn được đề cao trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, dân chủ trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức đồng thời trao đổi, giải thích, trả lời, động viên kịp thời đế cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác. Duy trì tốt việc thực hiện giao ban công tác tháng với các tổ trưởng dân phố và cán bộ, công chức UBND phường. Thực hiện nghiêm túc và công khai việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng cơ quan phường hàng tháng. Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ quan phường tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng cơ quan.

Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 9 tháng đầu năm đã được phường Ngọc Thụy triển khai thực hiện tốt, qua đó tinh thần trách nhiệm, ý thức tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên được nâng cao; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ đảng, chính quyền phường luôn có sự đổi mới, phát huy được sức mạnh của nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đây sẽ là điểm tựa để cán bộ và nhân dân phường Ngọc Thụy phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế xã hội năm 2019 của địa phương.

(Nguồn: VPĐU phường)