Công tác đảng

Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 29/04/2021 | 19:12  | Lượt xem: 322

Ngày 29/4/2021, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức cho đảng viên trong đảng bộ phường Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Thâu – Báo cáo viên cao cấp trung ương. Dự theo dõi Hội nghị có đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực đảng ủy và  toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phường chưa học tập đợt I. 

Đ/C Phạm Xuân Thâu, BCV cao cấp TW trực tiếp làm BCV cho Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí báo cáo viên trực tiếp truyền đạt quán triệt 5 chuyên đề về những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: 1. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 2. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 3."Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025"; 4. "Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam"; 5. "Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia".

Bên cạnh đó, Báo cáo viên cũng thông tin tóm tắt và nhấn mạnh những nội dung trọng tâm 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội 

Chương trình số 01: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”; Chương trình số 02 về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025”; Chương trình số 03:“Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2025”; Chương trình công tác số 04: “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021- 2025”; Chương trình số 05 về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025”;  Chương trình công tác số 06: “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021- 2025”; Chương trình công tác số 07: “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2025”; Chương trình công tác số 08: “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021- 2025”; Chương trình số 09: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025” và Chương trình công tác số 10: “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021- 2025”.

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU phường phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư đảng ủy phường đã quán triệt đến các đồng chí Bí thư chi bộ, ngay sau đợt học tập, tiếp tục nghiên cứu, bám sát Nghị quyết đảng ủy, xây dựng kế hoạch học tập của chi bộ để triển khai tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân toàn phường, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách phù hợp, thiết thực với tình hình thực tiễn của địa phương.