các đại biểu hđnd phường khóa i - NHIỆM KỲ 2004 - 2011

STT

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

GHI CHÚ

1

Phan Văn Hò

ĐBHĐND (Tổ trưởng)

Số 1

 

2

Phạm Thị Kim Oanh

ĐBHĐND

Số 1

 

3

Nguyễn Thị Toàn

ĐBHĐND

Số 1

 

4

Đào Trường Thọ

ĐBHĐND (Tổ trưởng)

Số 2

 

5

Lê Đăng Lễ

ĐBHĐND

Số 2

 

6

Nguyễn Văn Sáng

ĐBHĐND

Số 2

 

7

Đặng Thị Thu Căn

ĐBHĐND (Tổ trưởng)

Số 3

 

8

Lê Đăng Lập

ĐBHĐND

Số 3

 

9

Vũ Văn Mai

ĐBHĐND

Số 3

 

10

Hoàng Văn Hùng

ĐBHĐND (Tổ trưởng)

Số 4

 

11

Nguyễn Thị Hoàn

ĐBHĐND

Số 4

 

12

Nguyễn Thu Hiền

ĐBHĐND

Số 4

 

13

Bùi Thị Lan

ĐBHĐND (Tổ trưởng)

Số 5

 

14

Lê Thị Bích Ngọc

ĐBHĐND

Số 5

 

15

Hoàng Đức Tùng

ĐBHĐND

Số 5

 

16

Nguyễn Văn Sự

ĐBHĐND (Tổ trưởng)

Số 6

 

17

Lê Thị Bích Hoài

ĐBHĐND

Số 6

 

18

Cao Hoài Nam

ĐBHĐND

Số 6

 

19

Nguyễn Võ Địch

ĐBHĐND (Tổ trưởng)

Số 7

 

20

Nguyễn Thị Vân Anh

ĐBHĐND

Số 7

 

21

Nguyễn Thái Long

ĐBHĐND

Số 7

 

22

Hoàng Văn Thanh

ĐBHĐND (Tổ trưởng)

Số 8

 

23

Nguyễn Thị Châm

ĐBHĐND

Số 8

 

24

Nguyễn Đức Quý

ĐBHĐND

Số 8

 

25

Nguyễn Viết Tấn

ĐBHĐND (Tổ trưởng)

Số 9

 

26

Lê Thị Thu Hương

ĐBHĐND

Số 9

 

27

Hoàng Thị Hường

ĐBHĐND

Số 9