dân số khhgđ

CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DÂN SỐ- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

 

Đ/c Đặng Thị Thanh Hương

Chức vụ: Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ

Số điện thoại: 01258272888

Email: dangthithanhhuong_longbien@hanoi.gov.vn

 

1. Vị trí, chức năng

Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ UBND phường có trách nhiệm giúp việc cho UBND phường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ trên địa bàn phường. Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ phường là viên chức của trung tâm DS-KHHGĐ, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND phường, chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm DS-KHHGĐ quận.

2. Nhiệm vụ

a)Xây dựng kế hoạch công tác năm, chương trình công tác quý, tháng, tuần về DS-KHHGĐ. Sau khi kế hoạch được UBND phường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cán bộ DS-KHHGĐ có trách nhiệm tham mưu, phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giám sát hoạt động của cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn bản, các ngành, đoàn thể theo đúng nhiệm vụ được phân công.

b)Hướng dẫn cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn bản: Lập chương trình công tác tuần, tháng; thực hiện chế độ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ, thu thập số liệu về DS-KHHGĐ, lập báo cáo tháng, lập các sơ đồ và biểu đồ quản lý các chỉ tiêu DS-KHHGĐ của phường; phương pháp tuyên truyền, vận động, tư vấn; cung cấp bao cao su, thuốc uống tránh thai.

c)Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn bản; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân phường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn phường.

d)Tổ chức giao ban cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn bản hàng tháng để đánh giá kết quả hoạt động về DS-KHHGĐ của từng tổ dân phố. Kịp thời giải quyết hoặc xin ý kiến cấp có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề phát sinh. Dự giao ban cán bộ chuyên trách tại cấp quận hàng tháng.

đ) Tham dự đầy đủ các khoá đào tạo, tập huấn về DS-KHHGĐ do cơ quan cấp trên tổ chức.

e) Đề xuất với cấp trên các vấn đề cần thực hiện về DS-KHHGĐ.

b) Là cán bộ tổ dân phố, công chức về hưu hoặc là người dân có trình độ văn hoá tốt nghiệp phổ thông trung học;

c) Đã tham gia Các lớp tập huấn về DS-KHHGĐ.

d) Cư trú tại tổ dân phố.

e) Có sức khoẻ tốt; gương mẫu thực hiện KHHGĐ.