địa chính môi trường

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC NĂNG

NHIỆM VỤ

1

Nguyễn Hữu Thanh

Công chức – Trưởng bộ phận

Quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư và chịu trách nhiệm trong công tác quản lý và phân công nhiệm vụ đối với cán bộ hợp đồng tại bộ phận

2

Nguyễn Thị Mai Thi 

Công chức – P. Trưởng bộ phận

Quản lý đất công, đất Nông Nghiệp, giải quyết thủ tục hành chính, tham gia giải quyết một số công việc GPMB và giải quyết đơn thư được phân công

3

Tạ Thị Vinh Trang

Cán bộ hợp đồng

Giúp việc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

4

Nguyễn Văn Thao

Cán bộ hợp đồng

Giúp việc trong công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư và một số nhiệm vụ trong công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ

5

Hoàng Thùy Dung

Cán bộ hợp đồng

Giúp việc trong công tác đo đạc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, đo đạc hiện trạng hồ sơ thủ tục hành chính và bổ sung hồ sơ cấp GCN do Văn phòng đăng ký QSDĐ yêu cầu