Hội đồng nhân dân

GIỚI THIỆU HĐND PHƯỜNG NGỌC THUỴ

KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

HĐND phường Ngọc Thụy khóa III do cử tri bầu ra gồm 31 đại biểu.

Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND phường được quy định tại Điều 33 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, cụ thể:

1.Ban hành Nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND phường.

2. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn phường.

3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐND, phó Chủ tịch HĐND, trưởng ban, Phó trưởng ban của HĐND xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND và các ủy viên Ủy ban nhân dân phường.

4.  Quyết định dự toán thi nhân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu chi ngân sách phường; điều chỉnh dự toán ngân sách phường trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của phường trong phạm vi được phân quyền.

5. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của HĐND phường; giám sát hoạt động của Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của HĐND cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

6. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND phường bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này.

7. Bãi nhiệm đại biểu HĐND phường và chấp nhận việc đại biểu HĐND phường xin thôi làm nhiệm vụ.

8. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND phường.

HĐND phường khoá III (Nhiệm kỳ 2016 – 2021):

- Gồm 31 đại biểu ở tại 10 đơn vị bầu cử.

- TT HĐND phường có 2 đồng chí:

1/ Đ/c Thẩm Bá Phước - Chủ tịch HĐND phường

2/ Đ/c Nguyễn Thị Châm – Phó chủ tịch HĐND phường 

DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Khánh Dư

Phó Ban KTXH (ĐVsố 1)

Tổ 4

01256913808

2

Nguyễn Thị Bùi

ĐB HĐND (ĐVBC số 1)

Tổ 1

0983199926

3

Nguyễn Đức Văn

ĐBHĐND (ĐVBC số 1)

 CAP

0983023559

4

Lê Đăng Lễ

ĐBHĐND (ĐVBC số 2)

Tổ 7

0918360883

5

Nguyễn Phú Xuân

UV Ban PC (ĐVBC số 2)

Tổ 6

0912306464

6

Nguyễn Viết Lợi

ĐBHĐND (ĐVBC số 2)

Tổ 7

01679122487

7

Nguyễn Thị Tâm

Phó Ban PC (ĐVBC số 3)

Tổ 9

0913229763

8

Nguyễn Quốc Văn

ĐBHĐBD (ĐVBC số 3)

 UBND

0983707286

9

Lê Văn Hậu

ĐBHĐND (ĐVBC số 3)

Tổ 8

0988399686

10

Nguyễn Thị Bích

ĐBHĐND (ĐVBC số 4)

Tổ 11

0979448087

11

Nguyễn T.Vân Anh

Trưởng BPC (ĐVBC số 4)

Tổ 15

0982149686

12

Trương Phi Long

UV Ban PC (ĐVBC số 4)

Tổ 13

0988677839

13

Hoàng Văn Bình

UV Ban PC (ĐVBC số 5)

Tổ 19

0906061960

14

Lê Đình Hải

ĐBHĐND (ĐVBC số 5)

Tổ 20

0982609448

15

Lê Thị Minh Huệ

ĐBHĐND (ĐVBC số 5)

Tổ 8

0989995164

16

Lê Thị Bích Hoài

ĐBHĐND (ĐVBC số 6)

Tổ 25

0914636986

17

Cao Hoài Thanh

Trưởng BKT (ĐVBC số 6)

Tổ 24

0975221116

18

Nguyễn Văn Nghĩa

UV BPC (ĐVBC số 6)

Tổ 23

0983891984

19

Đào T.Thu Huyền

ĐBHĐND (ĐVBC số 6)

Tổ 25

0985695559

20

Nguyễn Thị Châm

PCT HĐND (ĐVBC số 7)

Tổ 34

01254435448

21

Nguyễn Hữu Bình

UV Ban KT (ĐVBC số 7)

Tổ 26

01679054185

22

Đặng Văn Bệ

UV Ban PC (ĐVBC số 7)

Tổ 29

0913326197

23

Thẩm Bá Phước

CT HĐND (ĐVBC số 8)

 

0983467979

24

Lê Công Khanh

UV Ban KT (ĐVBC số 8)

Tổ 31

0159662847

25

Lê Trương Hà

ĐBHĐND (ĐVBC số 8)

Tổ 30

0972740569

26

Hoàng Văn Cảnh

UV Ban PC (ĐVBC số 9)

Tổ 33

0902231963

27

Nguyễn Thị Châm

ĐBHĐND (ĐVBC số 9)

VP

0942421577

28

Phạm T.Mai Thanh

UV Ban PC (ĐVBC số 9)

THNT

0982344089

29

Nguyễn Viết Tấn

ĐBHĐND (ĐVBC số 10)

Tổ 37

0978864606

30

Đào Thị Dung

UV Ban KT (ĐVBC số 10)

Tổ 36

0983974276

31

Vũ Thị Nhung

ĐBHĐND (ĐVBC số 10)

Tổ 22

01699676730