Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
02/KH-UBBC KH kiểm tra tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/03/2016
07/BC-UBBC BC tổng hợp số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND quận, phường sau hiệp thương lần 2 + Biểu tổng hợp trình độ người ứng cử HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/03/2016
01/TB-HĐND TB giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri và giải quyết đơn thư năm 2016 đối với UBND phường Ngọc Thụy01/TB-HĐND 23/03/2016
03/KH-HĐND KH giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri và giải quyết đơn thư đối với UBND phường Ngọc Thụy năm 2016 23/03/2016
01/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri và giải quyết đơn thư năm 2016 23/03/2016
06/BC-UBBC BC tổng hợp số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND quận, phường 14/03/2016
05/BC-UBBC BC kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử HĐND phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/03/2016
04/BC-UBBC tiến độ và kết quả thực hiện công tác bầu cử phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/03/2016
01/QĐ-UBBC QĐ phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/02/2016
04/TB-UBBC TB tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử, tự ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/02/2016
03/TB-UBBC TB trụ sở thường trực của UBND phường Ngọc Thụy và lịch trực công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn phường Ngọc Thụy 23/02/2016
02/TB-UBBC TB phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử 19/02/2016
01/TB-UBBC TB lịch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/01/2016
85/2015/QH13 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 25/06/2015

Hội đồng nhân dân