Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
25/TB-HĐND Thông báo Kết quả giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2018 31/10/2018
24/TB-HĐND Thông báo Kết quả giám sát đối với trường Tiểu học Ngọc Thụy về thực hiện QCDC công khai các khoản thu chi, đảm bảo VS ATTP và thực hiện chủ đề xanh-sạch-đẹp năm học 2018-2019 31/10/2018
23/TB-HĐND Thông báo Kết quả giám sát đối với trường THCS Ngọc Thụy về thực hiện QCDC công khai các khoản thu chi, đảm bảo VS ATTP và thực hiện chủ đề xanh-sạch-đẹp năm học 2018-2019 31/10/2018
29/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 30/10/2018
22/TB-BKTXH Thông báo kết quả giám sát công tác thực hiện quy chế dân chủ công khai các khoản thu chi và công tác đảm bảo VS ATTP năm học 2017-2018 trường TH LTK 25/10/2018
21/TB-BKTXH Thông báo Kết quả giám sát công tác thực hiện quy chế dân chủ công khai các khoản thu chi và công tác đảm bảo VSATTP; thực hiện chủ đề Xanh-Sạch-Đẹp năm học 2018-2019 của Trường MN Bắc Biên 25/10/2018
20/TB-BKTXH Thông báo Kết quả giám sát công tác thực hiện quy chế dân chủ công khai các khoản thu chi và công tác đảm bảo VSATTP; thực hiện chủ đề Xanh-Sạch-Đẹp năm học 2018-2019 của Trường MN Bắc Cầu 25/10/2018
19/TB-BKTXH Thông báo Kết quả giám sát công tác thực hiện quy chế dân chủ công khai các khoản thu chi và công tác đảm bảo vệ sinh ATTP; thực hiện chủ đề Xanh-Sạch-Đẹp năm 2018-2019 của Trường MN Ngọc Thụy 25/10/2018
28/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 10 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018 22/10/2018
18/TB-BPC Thông báo kết quả giám sát công tác kê khai đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ đối với UBND phường Ngọc Thụy 15/10/2018
12/QĐ-HĐND Quyết định v/v thành lập đoàn giám sát đối với trường tiểu học Ngọc Thụy và trường THCS Ngọc Thụy thực hiện QCDC công khai khoản thu chi, công tác đảm bảo VS ATTP 12/10/2018
20/KH-HĐND Kế hoạch giám sát đối với trường tiểu học Ngọc Thụy và trường THCS Ngọc Thụy thực hiện QCDC công khai khoản thu chi, công tác đảm bảo VS ATTP 12/10/2018
18a/TB-HĐND Thông báo Kết luận tại cuộc họp sơ kết 9 tháng đầu năm hoạt động HĐND 07/10/2018
11/QĐ-HĐND QĐ thành lập đoàn giám sát đối với trường MN Ngọc Thụy, MN Bắc Biên, MN Bắc Cầu, TH LTK v/v thực hiện QCDC công khai các khoản thu - chi và công tác đảm bảo VS ATTP, thực hiện chủ đề xanh - sạch - đẹp 05/10/2018
19/KH-HĐND KH giám sát đối với trường MN Ngọc Thụy, MN Bắc Biên, MN Bắc Cầu, TH LTK v/v thực hiện QCDC công khai các khoản thu - chi và công tác đảm bảo VS ATTP, thực hiện chủ đề xanh - sạch - đẹp năm học 2018 - 05/10/2018
17/TB-HĐND TB kết quả giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về thực hiện chế độ chính sách, tặng quà đối với hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, người có công năm 2018 04/10/2018
18/KH-HĐND KH giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2018 01/10/2018
10/QĐ-HĐND QĐ thành lập đoàn giám sát UBND phường Ngọc Thụy về quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2018 01/10/2018
27/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 28/09/2018
27/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 28/09/2018

Hội đồng nhân dân