khối dân vận

DANH SÁCH

KHỐI DÂN VẬN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2015-2020

Số
TT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ nơi công tác

Điện thoại

Nam

Nữ

1

Nguyễn Viết Tấn

1975

 

Phó Bí thư thường trực ĐU

0978864606

2

Vũ Văn Mai

1964

 

UVTV - Chủ tịch UB MTTQ

0902223538

3

Nguyễn Đức Văn

1977

 

UVTV - Trưởng CAP

0983023559

4

Nguyễn Thị Châm

 

1975

ĐUV - Phó CT HĐND

01254435448

5

Lê Đăng Lễ

1979

 

ĐUV - Phó CTUBND

0918360883

6

Lê Thị Bích Hoài

 

1968

ĐUV - Phó CTUBND

0914636986

7

Nguyễn Văn Nghĩa

1984

 

ĐUV - Bí thư ĐTN

0983891984

8

Nguyễn Thị Bích

 

1965

ĐUV- Phó Chủ tịch MTTQ

0979448087

9

Vũ Thị Nhung

 

1979

ĐUV- Chủ tịch Hội PN

01699676730

12

Nguyễn Hữu Thanh

1965

 

CB địa chính - xây dựng

0913369448

13

Võ Viết Dũng

1963

 

Chủ tịch CCB phường

01225257122

14

Lê Đình Hải

1944

 

Chủ tịch Hội NCT

0982609448

15

 

Trần Thị Hoà

 

1966

Chủ tịch Hội CTĐ

0915179367