lãnh đạo ubnd

 I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 1. Chủ tịch UBND:           

 Đ/c Nguyễn Quốc Văn

Số điện thoại: 0983707286

Email: nguyenquocvan_longbien@hanoi.gov.vn

 


          

 2. Các Phó Chủ tịch UBND:

Đ/c Lê Thị Bích Hoài

Chức vụ: PCT UBND phụ trách kinh tế - Đô thị

Số điện thoại: 0914636986

Email: lethibichhoai_qulongbien@hanoi.gov.vn

 

Đ/c Lê Đăng Lễ

Chức vụ: PCT UBND phụ trách Văn hóa Xã hội 

Số điện thoại: 0918360883

Email: ledangle_longbien@hanoi.gov.vn

 

 

 3. Các ủy viên UBND:

Đ/c Lê Văn Hậu

Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự

Số điện thoại: 0988399686

Email: levanhau_longbien@hanoi.gov.vn

 

Đ/c Nguyễn Đức Văn 

Chức vụ: Trưởng công an phường

Số điện thoại: 

Email: 0983023559

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường được quy định tại Điều 35 Luật tổ chức chính quyền địa phường năm 2015:

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân phường.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường được quy định tại Điều 36 Luật tổ chức chính quyền địa phường năm 2015:

* Chủ tịch UBND phường

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là người đứng đầu Ủy ban nhân dân phường và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân phường;

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn phường hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn phường hội trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Các phó chủ tịch UBND phường

1. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực và địa bàn công tác do Chủ tịch phân công; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn. Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực được giao;

2. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân phường về lĩnh vực được giao, về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình; cùng Chủ tịch và các thành viên khác của ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường và ủy ban nhân dân quận. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó Chủ tịch phải báo cáo Chủ tịch quyết định;

3. Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của thành viên khác của ủy ban nhân dân thì chủ động trao đổi, phối hợp với thành viên đó để thống nhất cách giải quyết; nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch quyết định;

4. Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức và tổ dân phố thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực được giao.