lao động thương binh xã hội

DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH – XÃ HỘI.

 

Chức năn nhiệm vụ: Cán bộ lao động thương binh-xã hội. Thực hiện, hướng dẫn, giải quyết chế độ chính sách đối với Người có công, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, lao động việc làm và chăm sóc bảo vệ trẻ em.

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu, quản lý, giúp đỡ tuyên truyền, vận động trong công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AISD.

Đ/c Trần Thị Thu Hường

Chức vụ: Cán bộ lao động thương binh-xã hội.

Số điện thoại: 0948683811

Email: tranthuhuong_longbien@hanoi.gov.vn

 

Đ/c Lê Trương Hà

Chức vụ: Cán sự phòng chống ma túy

Số điện thoại: 0972740569

Email: letruongha_longbien@hanoi.gov.vn