tài chính kế toán

  I. DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Thị Quỳnh Trang

Công chức Tài chính – Kế toán

Kế toán trưởng

2

Lương Quốc Khánh

Công chức Tài chính – Kế toán

3

Nguyễn Lưu Hương Dịu

Nhân viên kế toán – thuế


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường trong lĩnh vực quản lý tài chính và tổ chức hạch toán kế toán, giám sát việc sử dụng ngân sách của các bộ phận và đoàn thể theo đúng các chuẩn mực và luật kế toán hiện hành.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách phường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn phường;

- Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách phường và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách phường, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân phường theo quy định của pháp luật.

- Lưu trữ, bảo quản, giữ gìn bí mật các chứng từ, số liệu tài chính kế toán theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.