thanh tra xây dựng

I. DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC THANH TRA XÂY DỰNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

 

Lê Anh Tuấn

Thanh tra xây dựng

2

 

Lê Anh Tuấn

Thanh tra xây dựng

3

Nguyễn Thế Quyền

Thanh tra xây dựng

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn lĩnh vực được phân công phụ trách theo sự chỉ đạo của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, làm việc theo kế hoạch của UBND phường.

- Kiểm tra, theo dõi việc xây dựng trên địa bàn, phát hiện kịp thời những vi phạm về xây dựng đô thị. Phối hợp với thanh tra xây dựng quận xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

- Tham mưu giải quyết đơn thư thuộc lĩnh vực xây dựng, đô thị.

- Trực tiếp theo dõi tham mưu quản lý nhà nước về việc xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bục bệ, mái che, mái vẩy...

- Phối hợp bộ phận văn hóa thông tin phường thông báo công khai hàng ngày những trường hợp vi phạm về xây dựng, đô thị.

- Tổng hợp tình hình xây dựng trên địa bàn, giúp UBND phường đôn đốc, kiểm tra hoạt động của tổ quản lý trật tự xây dựng.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định và thực hiện những công việc khác do lãnh đạo UBND phường phân công.