Thông báo

Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo bảo vệ môi trường
Ngày đăng 10/10/2016 | 15:44  | Lượt xem: 593

Kể từ ngày 10/10/2016, việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo bảo vệ môi trường. Theo đó, UBND cấp xã phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường với Hội đồng nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác bảo vệ môi trường trước ngày 15 tháng 12 hàng năm theo các nội dung sau:

- Hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường và các vấn đề môi trường như:

+ Hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường;

+ Khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái;

+ Các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường;

+ Cơ sở có nguồn thải lớn;

+ Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

+ Tình hình phát sinh chất thải và các vấn đề môi trường chính;

- Tình hình và kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường, bao gồm:

+ tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nguồn lực bảo vệ môi trường;

+ Tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường;

+ Đánh giá chung về kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân;

+ Tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định.

- Phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường trong năm tới, bao gồm: định hướng các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chính;

- Đề xuất, kiến nghị.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định trách nhiệm báo cáo về môi trường đối với UBND cấp huyện, cấp tỉnh; Bộ Tài nguyên và Môi trường; các Bộ, cơ quan ngang Bộ; các Ban quản lý khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và hình thức báo cáo và kinh phí thực hiện báo cáo về công tác bảo vệ môi trường.

Thông từ này được ban hành ngày 24/8/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2016

 (Theo pbgdpl.hanoi.gov.vn)