Thông báo

Thông báo v/v công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCN QSDĐ và cấp đăng ký QSD đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Ngày đăng 08/06/2017 | 16:43  | Lượt xem: 858

Số 143/TB-UBND

Xem chi tiết nội dung tại đây./.