Thông báo

Nội dung trọng tâm tháng 5/2016 trong công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 25/04/2016 | 14:33  | Lượt xem: 736

Căn cứ Công văn số 05/CV-TBTT ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Tiểu ban tuyên truyền Ủy ban bầu cử quận Long Biên về việc định hướng nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trong tháng 5/2016, Đảng ủy phường Ngọc Thụy định hướng các nội dung tuyên truyền trong tháng 5/2016 như sau:

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRƯỚC NGÀY BẦU CỬ 22/5/2016

1. Tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

3. Quyền bầu cử của công dân.

4. Về việc niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu.

5. Những trường hợp không được ghi tên, bổ sung vào danh sách cử tri.

6. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri.

7. Quy định về việc niêm yết danh sách người ứng cử.

8. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

9. Quy trình của việc khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, lập danh sách người ứng cử.

10. Trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử.

11. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử.

12. Thời điểm cơ quan chức năng dừng việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

13.  Thời gian được tiến hành và kết thúc vận động bầu cử.

14. Các hình thức vận động bầu cử của người ứng cử.

15. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc vận động bầu cử.

16. Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử.

17. Việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên.

18. Trách nhiệm của Ban bầu cử, tổ bầu cử.

19. Nội quy phòng bỏ phiếu.

20. Thông báo liên tục từ ngày 12/5/2016 để cử tri biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu, giờ khai mạc.

21. Trình tự giải quyết các khiếu nại tại chỗ về việc kiểm phiếu.

22. Quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử.

23. Quy định về nguyên tắc xác định người trúng cử.

24. Phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng trước ngày bầu cử.

25. Công tác chuẩn bị của địa phương phục vụ cho ngày bầu cử.

26. Kế hoạch số 08/KH-HĐTĐKT, ngày 31/3/2016 của Hội đồng thi đua khen thưởng quận Long Biên về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

27. Những gương mặt cử tri đủ 18 tuổi lần đầu tham gia bầu cử.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN SAU NGÀY BẦU CỬ 22/5/2016

1. Quy định về nguyên tắc xác định người trúng cử.

2. Kết quả bầu cử.

3. Quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử.

4. Các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử.

5. Tổng kết công tác bầu cử.

6. Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử.

Căn cứ định hướng trên, đề nghị UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và ủy ban bầu cử các phường tập trung triển khai đảm bảo đúng nội dung và tiến độ/.