Thông báo

Thông báo công khai Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND quận Long Biên v/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với hộ bà Nguyễn Thị Oanh thuộc dự án GPMB ô quy hoạch A1-2/NO4, A1-2/NO5 phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 02/02/2016 | 15:58  | Lượt xem: 360

Ngày 02/02/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 38/TB-UBND về việc công khai Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND quận Long Biên v/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với hộ bà Nguyễn Thị Oanh thuộc dự án GPMB ô quy hoạch A1-2/NO4, A1-2/NO5 phường Ngọc Thụy.  Chi tiết xem tại đây.