Thông báo

Một số lưu ý về việc thanh toán tiền sử dụng đất được ghi nợ trên giấy chứng nhận QSDĐ
Ngày đăng 20/08/2020 | 14:45  | Lượt xem: 119

Ngày 26/10/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2019, sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Theo đó:

1. Việc ghi nợ tiền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật từng thời kỳ mà đến nay chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì thực hiện như sau:

* Các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01/3/2016 mà chưa thanh toán thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/02/2021.

        Từ ngày 01/3/2021, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán thì sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A được UBND quận Long Biên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND  quận Long Biên. Vị trí đất: vị trí 1 đường Nguyễn Văn Cừ (Cầu Chương Dương - Cầu Chui). Nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất phải nộp của ông Nguyễn Văn A: 100% tiền sử dụng đối với 90m2 trong hạn mức. Giá đất năm 2014 (Theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày  25/12/2013 của UBND TP Hà Nội) là 30.000.000đồng/m2. Số tiền sử dụng đất phải nộp tại thời điểm cấp giấy chứng nhận QSDĐ được xác định như sau:

90m2 x 30.000.000đồng/m2 x 100% = 2.700.000.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn A có đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất và được ghi nợ trên giấy chứng nhận số tiền sử dụng đất 2.700.000.000 đồng.

- Trường hợp 1: Nếu ông Nguyễn Văn A liên hệ cơ quan Thuế làm thủ tục thanh toán nợ tiền sử dụng đất và nộp vào Ngân sách Nhà nước trước ngày 01/3/2021 thì số tiền thanh toán là 2.700.000.000 đồng như đã ghi trên giấy chứng nhận.

- Trường hợp 2: Nếu ông Nguyễn Văn A thanh toán nợ từ ngày 01/3/2021 về sau thì phải thanh toán theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ. Giả sử ông Nguyễn Văn A thanh toán nợ vào ngày 01/3/2021, giá đất năm 2021 (Theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND TP Hà Nội) là  40.600.000đồng/m2) thì Số tiền sử dụng đất phải nộp tại thời điểm thanh toán nợ là:

90m2 x 40.600.000đồng/m2 x 100% = 3.654.000.000đồng

Số tiền sử dụng đất Người được ghi nợ phải nộp tăng thêm: 3.654.000.000đồng - 2.700.000.000đồng = 954.000.000đồng

* Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01/3/2016 đến trước ngày 10/12/2019 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất. Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Để đảm bảo việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, đề nghị các hộ gia đình, cá nhân lưu ý:

- Rà soát, xem kỹ trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của gia đình có còn đang ghi nợ tiền sử dụng đất không?

- Trường hợp có ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán nộp ngân sách nhà nước thì đề nghị các hộ gia đình, cá nhân liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Long Biên để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ trước ngày 28/02/2021. Tránh trường hợp thanh toán trả nợ sau ngày 28/02/2021 thì sẽ bị tính tiền sử dụng đất phải nộp theo giá đất tại thời điểm trả nợ (Giá đất của năm 2021 trở đi cơ bản cao hơn giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận).

Chi cục Thuế quận Long Biên thông báo để các hộ gia đình, cá nhân biết và thực hiện. Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai, đề nghị hộ gia đình, cá nhân vui lòng liên hệ với Đội Tuyên truyền hỗ trợ Người nộp thuế hoặc Đội Trước bạ & Thu khác - Chi cục Thuế quận Long Biên theo số điện thoại: 0243 875 2307 hoặc 0243 875 9251.

                                                                                    CHI CỤC THUẾ LONG BIÊN

Ngày 26/10/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2019, sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Theo đó:

1. Việc ghi nợ tiền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật từng thời kỳ mà đến nay chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì thực hiện như sau:

* Các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01/3/2016 mà chưa thanh toán thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/02/2021.

        Từ ngày 01/3/2021, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán thì sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A được UBND quận Long Biên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND  quận Long Biên. Vị trí đất: vị trí 1 đường Nguyễn Văn Cừ (Cầu Chương Dương - Cầu Chui). Nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất phải nộp của ông Nguyễn Văn A: 100% tiền sử dụng đối với 90m2 trong hạn mức. Giá đất năm 2014 (Theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày  25/12/2013 của UBND TP Hà Nội) là 30.000.000đồng/m2. Số tiền sử dụng đất phải nộp tại thời điểm cấp giấy chứng nhận QSDĐ được xác định như sau:

90m2 x 30.000.000đồng/m2 x 100% = 2.700.000.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn A có đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất và được ghi nợ trên giấy chứng nhận số tiền sử dụng đất 2.700.000.000 đồng.

- Trường hợp 1: Nếu ông Nguyễn Văn A liên hệ cơ quan Thuế làm thủ tục thanh toán nợ tiền sử dụng đất và nộp vào Ngân sách Nhà nước trước ngày 01/3/2021 thì số tiền thanh toán là 2.700.000.000 đồng như đã ghi trên giấy chứng nhận.

- Trường hợp 2: Nếu ông Nguyễn Văn A thanh toán nợ từ ngày 01/3/2021 về sau thì phải thanh toán theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ. Giả sử ông Nguyễn Văn A thanh toán nợ vào ngày 01/3/2021, giá đất năm 2021 (Theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND TP Hà Nội) là  40.600.000đồng/m2) thì Số tiền sử dụng đất phải nộp tại thời điểm thanh toán nợ là:

90m2 x 40.600.000đồng/m2 x 100% = 3.654.000.000đồng

Số tiền sử dụng đất Người được ghi nợ phải nộp tăng thêm: 3.654.000.000đồng - 2.700.000.000đồng = 954.000.000đồng

* Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01/3/2016 đến trước ngày 10/12/2019 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất. Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Để đảm bảo việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, đề nghị các hộ gia đình, cá nhân lưu ý:

- Rà soát, xem kỹ trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của gia đình có còn đang ghi nợ tiền sử dụng đất không?

- Trường hợp có ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán nộp ngân sách nhà nước thì đề nghị các hộ gia đình, cá nhân liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Long Biên để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ trước ngày 28/02/2021. Tránh trường hợp thanh toán trả nợ sau ngày 28/02/2021 thì sẽ bị tính tiền sử dụng đất phải nộp theo giá đất tại thời điểm trả nợ (Giá đất của năm 2021 trở đi cơ bản cao hơn giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận).

Chi cục Thuế quận Long Biên thông báo để các hộ gia đình, cá nhân biết và thực hiện. Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai, đề nghị hộ gia đình, cá nhân vui lòng liên hệ với Đội Tuyên truyền hỗ trợ Người nộp thuế hoặc Đội Trước bạ & Thu khác - Chi cục Thuế quận Long Biên theo số điện thoại: 0243 875 2307 hoặc 0243 875 9251.

                                                                                    CHI CỤC THUẾ LONG BIÊN