Thông báo

Danh sách người Lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm
Ngày đăng 20/08/2020 | 15:07  | Lượt xem: 339

V/v thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Danh sách chi tiết tại đây