Thông báo

Thông báo Công khai lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư v/v điều chỉnh hình dáng, định vị và kiến trúc cảnh quan cục bộ ô quy hoạch HO1 và CXTP1 (A.3CCK01)
Ngày đăng 28/02/2022 | 10:48  | Lượt xem: 164

Thông báo Công khai lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư v/v điều chỉnh hình dáng, định vị và kiến trúc cảnh quan cục bộ ô quy hoạch HO1 và CXTP1 (A.3CCK01)

Thông báo Công khai lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư v/v điều chỉnh hình dáng, định vị và kiến trúc cảnh quan cục bộ ô quy hoạch HO1 và CXTP1 (A.3CCK01) chi tiết "tại đây"

Văn bản số 69/QLDAĐTXD ngày 23/2/2022. Chi tiết "tại đây"

sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan - Thiết kế đô thị. Chi tiết "tại đây"