thông tin tuyên truyền

Các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.
Ngày đăng 20/01/2022 | 14:25  | Lượt xem: 68

Căn cứ Công văn số 3551/STP-XLVPHC&THPL ngày 28/12/2021 của Sở Tư pháp Hà Nội về việc quán triệt, phổ biến các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022)

UBND phường phổ biến các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính thông qua 01 Chương trình Tọa đàm, 14 video clip hỏi đáp đã được Sở Tư pháp Hà Nội phối hợp cùng Bộ Tư pháp xây dựng theo địa chỉ Internet sau đây:

http://sotuphap.hanoi.gov.vn/Portalview/trangchitiet.aspx?portalid=1&idmenu=196&idtin=1426