thông tin tuyên truyền

Thông báo Công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phương án, vị trí CGĐĐ dự án: Xây dựng tuyến đường 17.5m theo QH từ ô QH A.4/NO2 đến trường THCS Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội
Ngày đăng 14/02/2022 | 09:55  | Lượt xem: 244

Công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phương án, vị trí CGĐĐ dự án: Xây dựng tuyến đường 17.5m theo QH từ ô QH A.4/NO2 đến trường THCS Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội

Nội dung công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phương án, vị trí CGĐĐ dự án: Xây dựng tuyến đường 17.5m theo QH từ ô QH A.4/NO2 đến trường THCS Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội "tại đây"

Chỉ giới đường đỏ "tại đây"

29/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 15 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng ngân sách quận Long Biên, thành phố Hà Nội "tại đây"