CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 304.BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra,giám sát tháng 02/2018 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy,UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy. 12/02/2186
Sô 72-CV/ĐU V/v tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 16/04/2021
Sô 89-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể phường tháng 4/ 2021. 16/04/2021
Sô 88-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác dân vận về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 14/04/2021
Sô 31-TB/ĐU Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo CCHC, UDCN thông tin tháng 4 năm 2021. 14/04/2021
Sô 87-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát tháng 4.2021 của Đảng ủy, BTV ĐU, UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy. 14/04/2021
Sô 86-BC/ĐU Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI " về tiếp tục đẩy mạnh,nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở" 12/04/2021
Sô 30-TB/ĐU Thông báo về việc phân công các thành viên Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường Ngọc Thụy. 09/04/2021
Sô 43-QĐ/ĐU Quyết định thành lập BCĐ cuộc bầu đại biểu QH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp HDND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường Ngọc Thụy. 09/04/2021
Sô 44 -QĐ/ĐU Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona ( Covid-19) gây ra. 09/04/2021
Sô 42-QĐ/ĐU Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC, ứng dụng CNTT phường Ngọc Thụy. 08/04/2021
Sô 83-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021. 30/03/2021
Sô 81-BC/ĐU-DLXH Báo cáo tổng hợp ý kiến DLXH tháng 3.2021. 30/03/2021
Sô 44- NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm Quý II phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo tháng 4 năm 2021. 30/03/2021
Sô 43- NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo công tác thu ngân sách trên địa bàn phường Ngọc Thụy. 30/03/2021
Sô 37-KH/ĐU Kế hoạch nghiên cứu,học tập, quán triệt,tuyên truyền và triển khai thực hiện NQ Đạo hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII. 25/03/2021
Sô 78-BC/ĐU Báo cáo kết quả triển khai mô hình Cơ quan điện tử phường tháng 03 năm 2021. 23/03/2021
Sô 77-BC/BCĐ Báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường Ngọc Thụy. 23/03/2021
Sô 76-BC/ĐU Báo cáo công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân ( Quý I từ 16/01 đên 15/3/2021). 22/03/2021
Sô 75-BC/ĐU Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý I phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021. 22/03/2021