CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Sô 18-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát thág 6/2020 của Đảng ủy, BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy. 15/07/2020
12/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ X HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 13/07/2020
Sô 14-QĐ/UBKTĐU Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đ/c Đào Trọng Vượng - CUV chi bộ - Tổ trưởng TDP số 01. 09/07/2020
Sô 17-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 03/07/2020
Sô 05-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7/2020. 03/07/2020
Sô 06-HD/ĐU Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7 năm 2020. 03/07/2020
Số 16-BC/ĐU Báo cáo sơ kết năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14.7.2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( khóa XI) về " Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp" 03/07/2020
Sô 12- QĐ/ĐU Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC phường Ngọc Thụy. 02/07/2020
Sô 11-QĐ/ĐU Quyết định sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ trong Khối Dân vận phường Ngọc Thụy. 02/07/2020
Sô 10-QĐ/ĐU Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Khối Dân vận phường Ngọc Thụy. 02/07/2020
Sô 09-QĐ/ĐU Quyết định về việc kiện toàn Khối dân vận phường. 02/07/2020
Sô 08-QĐ/ĐU Quyết định giám sát đối với chi bộ số 8, chi bộ trường MN Bắc Cầu về xây dựng, ban hành nghị quyết, Quy chế làm việc của chi bộ. 02/07/2020
Sô 07-QĐ/UBKTĐU Quyết định kiểm tra đối với chi bộ TDp số 11, 22 về thực hiện công tác KT,GS và thi hành kỷ luật Đảng. 02/07/2020
Số 15-BC/ĐU Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, phòng tội phạm trong tinh hình mới" 01/07/2020
Sô 14-BC/ĐU Báo cáo kết quả triển khai mô hình cơ quan điên tử tháng 6 năm 2020. 29/06/2020
Số 08-NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo tháng 7 năm 2020. 29/06/2020
Sô 07-NQ/ĐU Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác PCCC, cứu nạn và cứu hộ trên địa bàn phường Ngọc Thụy năm 2020. 29/06/2020
Sô 05-QĐ/ĐU Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBKT ĐU phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 29/06/2020
Sô 01- TB/UBKTĐU Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, các ủy viên UBKT Đảng ủy phường. 29/06/2020
08/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm 2020 phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 23/06/2020