Lịch sử Đảng bộ

Lịch sử Cách mạng Đảng bộ và nhân dân phường Ngọc Thụy (1930-2010)

LỜI GIỚI THIỆU Ngọc Thụy trước đây là một xã của huyện Gia Lâm, nay là phường Ngọc Thụy thuộc quận Long Biên, được thành lập theo Quyết định số 132/2003/NĐ-CP ngày 6-11-2003 của Thủ tướng...