Bài viết chuyên sâu

Hội đồng nhân dân phường Ngọc Thụy thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 08/07/2021 | 17:24  | Lượt xem: 186

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, sự chỉ đạo của Thường trực HĐND Quận, trên cơ sở những quy định của Hiến pháp và pháp luật, HĐND phường  Ngọc Thụy đã phát huy được vai trò của một cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, sự chỉ đạo của Thường trực HĐND Quận, trên cơ sở những quy định của Hiến pháp và pháp luật, HĐND phường  Ngọc Thụy đã phát huy được vai trò của một cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Các hoạt động của HĐND phường từng bước được đổi mới, thực hiện tốt chức năng quyền hạn của mình góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương

 Hoạt động của HĐND phường luôn bám sát  kế hoạch, chương trình đề ra và nhiệm vụ chính trị tại địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực khai thác cổng giao tiếp điện tử của quận Long Biên để phục vụ có hiệu quả hoạt động của HĐND phường. Công tác giám sát tiếp tục được đổi mới, có trọng tâm, chuyển biến về nhận thức trong hoạt động giám sát. Qua giám sát đã chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề nghị khắc phục kịp thời. Công tác tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được thực hiện đúng quy định của pháp luật; mối quan hệ của đại biểu HĐND phường với cử tri ngày càng được tăng cường. Các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo và tiến hành theo chương trình đã được HĐND thông qua. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, thường trực HĐND và các đại biểu HĐND phường được nâng lên.

Công tác tổ chức kỳ họp của HĐND phường tiếp tục được đổi mới, cải tiến theo hướng thiết thực, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những nhiệm vụ quan trọng của phường. Thường trực HĐND phường đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ phường tổ chức tốt 12 kỳ họp thường kỳ và 3 kỳ họp bất thường, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tại các kỳ họp, HĐND phường đã giảm thời gian trình bày báo cáo dành cho việc thảo luận và chất vấn để xem xét, quyết nghị những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của phường. Đại biểu HĐND đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, dân chủ, xây dựng trong việc giám sát các báo cáo, thảo luận tích cực vào các tờ trình; tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề nội cộm, bức xúc đang được cử tri quan tâm. Chính từ sự chuẩn bị kỹ nội dung, phương thức điều hành khoa học nên đã phát huy được tinh thần dân chủ, trách nhiệm của từng đại biểu và trí tuệ của tập thể trong quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND phường đã ban hành 55 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, ngân sách, tổ chức bộ máy và nhiều lĩnh vực khác…Các nghị quyết được kịp thời ban hành để cụ thể hóa Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, điều chỉnh các quan hệ xã hội trong mọi lĩnh vực của đời sống, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của phường và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Các Kỳ họp của HĐND phường

Xác định giám sát là một chức năng quan trọng nên HĐND phường đã chú trọng cải tiến, đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát, quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri. Các hoạt động này không chỉ khẳng định tinh thần trách nhiệm của đại biểu trước cử tri và nhân dân mà còn khẳng định uy tín, vị thế của HĐND trong tham gia giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra. Hàng năm, đã ban hành nghị quyết về chương trình, kế hoạch giám sát, tạo sự chủ động cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường đại biểu HĐND phường cũng như các cơ quan, tổ chức hữu quan tham gia hoạt động giám sát. Hoạt động giám sát giữa 2 kỳ họp được HĐND phường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Trong 5 năm, Thường trực, các Ban HĐND phường đã thành lập 45 đoàn giám sát, tiến hành giám sát 45 cuộc giám sát chuyên đề và 25 cuộc khảo sát trên các lĩnh vực: công tác trả lời và giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thu, chi đầu năm học; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đầu năm học, công tác GPMB đầu tư cơ sở hạ tầng, TTXD, TTĐT, VSMT, công tác chi trả chế độ cho người có công, công tác tuyển quân, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm….Nhìn chung, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND phường có trọng tâm, trọng điểm và được phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ cơ bản đạt hiệu quả, thiết thực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Các hoạt động giám sát của TT và các Ban của HĐND phường

Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND phường được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND phường phối hợp với UBND – UBMTTQ phường mời 71 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố, đại biểu HĐND Quận và đại biểu HĐND phường. Trong đó, cử tri tiếp xúc với đại biểu HĐND phường là 09 cuộc, tổng số 607 ý kiến kiến nghị của cử tri, tỷ lệ giải quyết các ý kiến trên 94%; đại biểu cử tri tích cực tham gia tiếp xúc đạt tỷ lệ trên 80% so với số lượng mời. Đại biểu HĐND phường và đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của phường tham gia tiếp xúc cử tri đầy đủ, đạt tỷ lệ 98%. Sau khi kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri, TT HĐND phường phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo tại kỳ họp, đề nghị UBND phường xem xét, giải quyết.

HN TXCT tại các đơn vị bầu ccử

Công tác tiếp dân được các đại biểu HĐND thực hiện nghiêm túc và đổi mới, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của đại biểu HĐND trong việc trực tiếp công dân, duy trì lịch trực tại trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường mỗi tuần 01 ngày với tổng số 278 buổi trực, đại biểu HĐND phường nhận được 15 đơn kiến nghị của công dân. TT HĐND phường đã chuyển UBND phường xem xét, giải quyết trả lời theo đúng thẩm quyền, tỷ lệ giải quyết đạt 100%. Thông qua hoạt động tiếp công dân, đại biểu HĐND phường đã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, hướng dẫn công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Các đại biểu HĐND ở từng đơn vị bầu cử tích cực phối hợp cùng tổ dân phố ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị bầu cử tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy ước cộng đồng của tổ dân phố, thực hiện nghị quyết hội nghị nhân dân hàng năm, các Nghị quyết kỳ họp HĐND phường. Hàng tháng các tổ đại biểu đều phản ánh tình hình hoạt động của tổ đại biểu, tâm tư nguyện vọng của cử tri trong đơn vị bầu cử với HĐND, UBND phường để giải quyết. Tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, kỳ họp của HĐND, các buổi giao ban giữa Thường trực HĐND với các tổ đại biểu HĐND phường, dự họp tại tổ dân phố trong đơn vị bầu cử. Sau mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, các tổ đại biểu HĐND đều phối hợp cùng với trưởng ban công tác Mặt trận tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đơn vị bầu cử báo cáo với thường trực HĐND, MTTQ phường đảm bảo thời gian.

Trong mọi hoạt động Thường trực HĐND phường kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, cũng như đề ra các giải pháp trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND phườngluôn nhận được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy phường. Mối quan hệ giữa Thường trực HĐND với UBND phường không ngừng được củng cố và hoàn thiện; giữa Thường trực HĐND với UB MTTQ và các đoàn thể phường chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn trong mọi hoạt động, đặc biệt là trong hoạt động giám sát, khảo sát, tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp dân và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, chuyển đến UBND phường giải quyết, trả lời thỏa đáng với cử tri. Tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết HĐND đã đề ra, tạo cơ sở tham gia xây dựng chính quyền ở địa phương.

Kỳ họp thứ XII, kỳ họp cuối cùng, chia tay các vị ĐB HĐND phường khóa III

Luôn cố gắng, nỗ lực và đổi mới hoạt động, phương thức làm việc, Hội đồng nhân dân phường Ngọc Thụy đã thể hiện tốt vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân trong những năm qua. Đặc biệt, từ 1/7/2021, thực hiện mô hình chính quyền đô thị không tổ chức HĐND cấp phường tại thành phố Hà Nội, những kết quả trong nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ là một dấu mốc, ghi nhận những đóng góp to lớn của HĐND phường trong sự nghiệp xây dựng và phát triển phường Ngọc Thụy những năm qua.

Nguyễn Hồng Phương (TT HĐND phường)