tư pháp và hộ tịch

I. DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Anh Tuấn

Công chức Tư pháp -  Hộ tịch

 

2

Nguyễn Thị Vân Anh

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC 

 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, quyết định, chỉ thị về công tác tư pháp ở phường; theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

2. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân quận và cơ quan Tư pháp cấp trên.

3. Tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra các quyết định, chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân phường ban hành; rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường ban hành; chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng quy ước, hương ước thôn, tổ dân phố phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

4. Theo dõi, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện, đề xuất biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở phường với Phòng Tư pháp quận.

5. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật ở phường.

6. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu nghiệp vụ cho tổ viên Tổ hoà giải trên địa bàn theo sự hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên.

7. Thực hiện việc đăng ký, đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi; đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định của Bộ Tư pháp; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

8. Thực hiện một số việc về quốc tịch thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực các việc khác theo quy định của pháp luật.

10. Phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

11. Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác tư pháp được giao với Ủy ban nhân dân quận và Phòng Tư pháp.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận giao.

13. Tham mưu cho chủ tịch UBND phường tiếp nhận toàn bộ đơn thư từ các nguồn chuyển đến; Phân loại đơn thư; Tham mưu cho chủ tịch UBND phường chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận chuyên môn giải quyết đơn thuộc thẩm quyền; Tổng hợp kết quả giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND phường theo quy định.

14. Rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường.

15. Các công việc do lãnh đạo UBND phường phân công.