tuyên giáo đảng ủy

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NGỌC THỤY

 NHIỆM KỲ 2015-2020