ủy ban kiểm tra đảng ủy

DANH SÁCH

UBKT ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2015-2020

Số
TT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ nơi công tác

Điện thoại

Nam

Nữ

1

Nguyễn Viết Tấn

1975

 

Phó BTĐU - Chủ nhiệm UBKT

0978864606

2

Nguyễn Thị Châm

 

1975

ĐUV - Phó chủ nhiệm UBKT

01254435448

3

Cao Hoài Thanh

1979

 

ĐUV - Ủy viên UBKT

0975221116

4

Phan Văn Hò

1952

 

Ủy viên UBKT - BTCB tổ 1

0906191223

5

Đồng Phương Hồng

1955

 

Ủy viên UBKT - BTCB tổ 26

0982577928