văn phòng đảng ủy

 

1. Chức năng: 

Văn phòng Đảng ủy là cơ quan thuộc hệ thống các ban đảng, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, trực tiếp là giúp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan; đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp, báo cáo phục vụ sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan Bộ.

2. Nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy

- Công tác văn phòng:

a)  Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo sự chỉ đạo của Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; tham gia chuẩn bị các văn bản để trình Ban thường vụ phê chuẩn, ký duyệt trước khi ban hành.

b) Thực hiện rà soát hồ sơ phát triển đảng, chuyển đảng chính thức; công tác khen thưởng, kỷ luật đảng viên và các công tác đảng vụ khác để trình Ban thường vụ xem xét quyết định.

c)  Tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, quản lý tài liệu đồng thời thực hiện một số công tác tài chính - quản trị phục vụ hoạt động của đảng ủy cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban thường vụ.

d) Phối hợp với các ban đảng, đảng đoàn và đảng uỷ trực thuộc tham mưu, giúp Ban thường vụ, Ban cán sự chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng ủy cấp trên.

- Công tác tổ chức:

a)   Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ công tác đảng của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông.

b)  Tham gia ý kiến trong việc thẩm định nhân sự cán bộ trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định theo Quy chế phân cấp quản lý cán bộ.

c)   Tham mưu đề xuất Đảng ủy cơ quan Bộ, Ban thường vụ về các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ.

- Công tác khác: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương và các quyết định của Đảng ủy cơ quan Bộ; Cập nhật tổng hợp thông tin về các mặt hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và Đảng ủy cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương. 

II. Danh sách cán bộ văn phòng Đảng ủy

 

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Điện thoại

Cao Hoài Thanh

Cán bộ văn phòng Đảng ủy

0975221116

Nguyễn Đình Thiện

Nhân viên văn phòng Đảng ủy

01696861961

 
Chu Hải Yến Cán bộ Tổ chức đảng ủy 0974794884