CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 304.BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra,giám sát tháng 02/2018 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy,UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy. 12/02/2186
Sô 53-QĐ/UBKTĐU Quyết định giám sát chuyên đề đối với Chi bộ TDP số 04, 13 và đ/c Bí thư chi bộ TDP số 04, 13 về lãnh đạo,thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Quận ủy. 01/07/2021
Sô 40-TB/ĐU Thông báo kết quả giám sát chi bộ 19, và đ/c Bí thư, Phó bí thư chi bộ 19. 29/06/2021
Sô 39-TB/ĐU Thông báo kết quả giám sát chi bộ 14, và đ/c Bí thư, Phó bí thư chi bộ 14. 29/06/2021
Sô 53-NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo tháng 7 năm 2021. 29/06/2021
Sô 117-BC/ĐU Báo cáo kết quả triển khai mô hình cơ quan điện tử phường tháng 6.2021. 28/06/2021
Sô 11-KL/UBKTĐU Kết luận kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, 2021 đối với Chi bộ TDP số 29. 28/06/2021
Sô 13-KL/UBKTĐU Kết luận kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, 2021 đối với Chi bộ trường MN Bắc Cầu. 28/06/2021
Số 12- KL/UBKTĐU Kết luận kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, 2021 đối với Chi bộ trường MN Bắc Biên. 28/06/2021
Sô 116-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021 phương hường, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 28/06/2021
Sô 115-BC/ĐU Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2021 về thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ QU Long Biên đối với phường Ngọc Thụy về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021. 28/06/2021
Số 110-BC/ĐU Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy định nhiệm vụ, quyền hạn mối quan hệ công tác của cán bộ phụ trách, theo dõi cơ sở Đảng. 18/06/2021
Sô 109-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 16/06/2021
Sô 108-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2021. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 15/06/2021
Sô 107-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác dân vận, Quy chế dân chủ, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. 14/06/2021
Sô 106-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát tháng 6.2021 của Đảng ủy, BTV ĐU, UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy. 14/06/2021
Sô 105-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn phường Ngọc Thụy. 10/06/2021
Sô 104-BC/ĐU Báo cáo kết quả rà soát, vận động không sử dụng bếp than tổ ong, dừng chăn nuôi gia súc trên địa bàn phường. 10/06/2021
Sô 41-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện mô hình " Dân vận khéo" Cấp Quận 6 tháng cuối năm 2021. 08/06/2021
Sô 50-QĐ/ĐU Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn phường Ngọc Thụy. 04/06/2021